Ông Trần Đắc Phu: ‘Đừng chủ quan, dịch còn phức tạp’

Ông Trần Đắc Phu: ‘Đừng chủ quan, dịch còn phức tạp’

Lê Nga

Nguồn: Ông Trần Đắc Phu: ‘Đừng chủ quan, dịch còn phức tạp’.
Phản hồi / Góp ý: [email protected]